-- Đại Nam Production
  -- Cửu Tuyền Lai Sinh
  -- Nước Mắt Giai Nhân
  -- Lưỡng Quốc Thâm Tình
  -- Vũ Linh Website
 
 
 
 
 
 
 
Bạn đang xem video clips: Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No. 07
Nội dung:
Cảnh quay lần thứ 7 cho bài "Vũ Khúc Hàn Bang". 
Bài nhạc được tiếp nối không ngừng với bản "Sương Chiều Tú Anh".

Chỉ đạo vũ bộ: nghệ sĩ Vũ Linh


 

 
 
 
 
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No. 07
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No.16
 Triệu Phi Loạn Yên Bang - DVD Hậu Trường
 Phòng Thâu Tiếng - Clip 3