-- Đại Nam Production
  -- Cửu Tuyền Lai Sinh
  -- Nước Mắt Giai Nhân
  -- Lưỡng Quốc Thâm Tình
  -- Vũ Linh Website
 
 
 
 
 
 
 
Bạn đang xem video clips: Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No.16
Nội dung:

Cảnh quay thứ 16 của bài "Vũ Khúc Hàn Bang"

Chỉ đạo vũ bộ: nghệ sĩ Vũ Linh 

 

 
 
 
 
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No. 07
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No.16
 Triệu Phi Loạn Yên Bang - DVD Hậu Trường
 Phòng Thâu Tiếng - Clip 3