Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Liên Hệ
Soạn Giả: VÄn Tiên
 

Châu Du và KhÆ°Æ¡ng Duy là hai ngÆ°á»i hùng “má»t thuá»” của VÄn Tiên từ lúc cô tập tành theo ông cá» và các ông cậu ôm cuá»n tiá»u thuyết Tam Quá»c Chí của La Quán Trung. 

Vá»i thá»i Äại vi tính và thông tin rá»ng rãi trên mạng toàn cầu, các bản vÄn, bài viết, phân tích các nhân vật ná»i tiếng càng Äược phá» biến.  VÄn Tiên Äã tìm Äá»c thêm vá» nhân vật Châu Du trÆ°á»c khi Äặt bút viết ká»ch bản.  “Châu Du Äại Soái” là má»t ká»ch bản soạn từ tiá»u thuyết dã sá»­ và các vÄn bản chính sá»­. 

http://kongming.net/novel/kma/zhouyu.php

Copyright © 2023 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com