Cảnh tập bản "Khốc Hoàng Thiên" giữa nghệ sĩ Minh Long và nghệ sĩ Vũ Linh.