Nhất điện (Vũ Linh), Nhị Điện (Chí Bảo), Tam Điện (Thanh Sơn)