Tập hát câu vọng cổ giữa nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ trẻ Trinh Trinh.